2 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro nákup na www.grandpapir.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Provozovatelem internetového obchodu www.grandpapír.cz je firma Hilken s.r.o., Anglické nábřeží 15, Plzeň  301 00. 
 • IČO : 64835545  DIČ : CZ64835545
 • Provozovatel je prodávající nebo dodavatel (dále jen prodávající)
 • Kupující spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.grandpapir.cz (dále jen kupující)
 • Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní  a záruční podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně obeznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit.
 • Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
 • Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím tohoto internetového obchodu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné v důsledku digitalizace a individuálního nastavení PC)
 • Prodávající se zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a za dopravu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, a to v případě výrazného nárůstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů.
 • Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2009 a jsou platné pro nákup na www.grandpapir.cz

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 • Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v tomto internetovém obchodě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití komunikace na dálku.
 • Objednávku považujeme za závaznou po jejím odeslání ze strany kupujícího.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
 • Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzující email, jimž potvrdí doručení objednávky.
 • Výsledná cena která se zobrazí při platbě za zboží je včetně DPH.
 • Za formátování papírů účtuje dodavatel příplatek  61,- Kč.

III. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto internetového obchodu i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží.
 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním obalu na adresu sídla firmy prodávajícího.
 • Vrácené zboží musí být nepoužité a nepoškozené.  V případě objednání formátování papírů nelze objednané zboží vrátit zpět.  Spolu se zbožím je kupující povinen zaslat kopii dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu  takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození, nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu.
 • Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku!
 • Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. V odstoupení musí být uvedeno: číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně peněžního účtu kupujícího, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména náklady na doručení zboží) a kupující souhlasí, aby si tyto vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.  Toto ustanovení neplatí v případě formátování papírů nebo kartónů na přání zákazníka.
 • Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží, než si objednal, nejpozději však do 3 dnů od jeho faktického převzetí.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřením v odstoupení od smlouvy. Bude-li vrácené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo zástupcem, je prodávající povinen vrátit příslušnou částku v hotovosti.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu zpřístupění k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.
 • Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předešlého odstavce, má vůči kupujícímu právo na úhradu nákladů účelně vynaložených se zrušenou kupní smlouvou (zejména náklady na doručení zboží)

IV.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

 • Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
 • REKLAMACE: reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku - zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě a zákonem na ochranu spotřebitele.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží. Stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na tyto vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • REKLAMAČNÍ LIST MUSÍ OBSAHOVAT: datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.
 • Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího Hilken s.r.o. v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahuje ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníků tohoto internetového obchodu : Veškerá Vaše osobní data, která od Vás získáme jsou informace, které slouží k identifikaci a autorizaci kupujícího a jsou používána k vlastní realizaci Vaší objednávky, případně ke komunikaci s Vámi.
 • Registrační data obsahují zejména jméno a příjmení, dodací adresu, telefon a email.
 • Informace o Vašich objednávkách jsou shromažďovány po celou dobu Vašeho užívání objednávkového systému a slouží pro zjištění dodávky objednaného zboží, pro případnou reklamaci, nebo vrácení zboží.
 • Tyto informace nejsou poskytovány třetí osobě.
 • Veškerá osobní data jsou důvěrná.
 • Váš souhlas: Používáním internetového obchodu www.grandpapir.czprovozovaného firmou Hilken s.r.o. souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a vašich nákupech.
 • Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající je povinen přestat zpracovávat získané osobní údaje, pokud subjekt údajů písemně vysloví nesouhlas se zpracováváním svých dat.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 

Kurýrní služba DPD :  Zboží je doručováno na fakturační/kontaktní   adresu.

Doručení probíhá v pracovní dny.

 

+ 163,- Kč


 

Dobírka : za zboží zaplatíte při jeho převzetí doručovateli.

                        + 32,- Kč


Převodem na náš účet:

Vaše zboží bude odesláno ihned po připsání příslušné částky na náš účet. ( Prosím, vyčkejte vždy na platební údaje.  Zašleme v co nejkratší době. )

·         ČSOB č.ú: 193721524/0300

                                   


Osobní odběr:   pobočka Plzeň, pobočka Praha. Platba na místě v hotovosti ( po dohodě ).

 

                                                + 25,- Kč ... v době lockdownu neplatí

 

Zvolením platby dobírkou, se kupující potvrzením objednávky zavazuje k převzetí dobírky a uhrazení příslušné částky. Pokud kupující zboží nepřevezme, je povinen uhradit náklady za poštovné prodávajícímu.

Dále je kupující povinen prohlédnout zásilku při jeho převzetí za přítomnosti doručovatele. Jsou-li zjištěny zjevné vady, za které se považují veškeré vady zjistitelné při převzetí zboží, a to zejména porušení obalu. Kupující je povinen vyhotovit spolu s doručovatelem doklad o porušení při dopravě zboží. Kupující je v tomto případě oprávněn nepřevzít toto zboží a poté ho obratem reklamovat u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je doložení dokladu o poškození způsobeném dopravou a podpis doručovatele. Dodržením těchto zásad předejdete komplikacím při reklamaci.