Obchodní podmínky pro nákup na www.grandpapir.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatelem internetového obchodu www.grandpapír.cz je firma Hilken s.r.o., Anglické nábřeží 15, Plzeň  301 00. 

IČO : 64835545  DIČ : CZ64835545

Provozovatel je prodávající nebo dodavatel (dále jen prodávající)

Kupující spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.grandpapir.cz (dále jen kupující)

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní  a záruční podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně obeznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit.

Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím tohoto internetového obchodu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné v důsledku digitalizace a individuálního nastavení PC)

Prodávající se zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a za dopravu.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, a to v případě výrazného nárůstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2009 a jsou platné pro nákup na www.grandpapir.cz

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v tomto internetovém obchodě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití komunikace na dálku.

Objednávku považujeme za závaznou po jejím odeslání ze strany kupujícího.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzující email, jimž potvrdí doručení objednávky.

Výsledná cena která se zobrazí při platbě za zboží je včetně DPH.

Za formátování papírů účtuje dodavatel příplatek  61,- Kč.

III. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto internetového obchodu i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním obalu na adresu sídla firmy prodávajícího.

Vrácené zboží musí být nepoužité a nepoškozené.  V případě objednání formátování papírů nelze objednané zboží vrátit zpět.  Spolu se zbožím je kupující povinen zaslat kopii dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu  takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození, nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu.

Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku!

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. V odstoupení musí být uvedeno: číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně peněžního účtu kupujícího, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména náklady na doručení zboží) a kupující souhlasí, aby si tyto vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.  Toto ustanovení neplatí v případě formátování papírů nebo kartónů na přání zákazníka.

Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží, než si objednal, nejpozději však do 3 dnů od jeho faktického převzetí.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřením v odstoupení od smlouvy. Bude-li vrácené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo zástupcem, je prodávající povinen vrátit příslušnou částku v hotovosti.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu zpřístupění k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předešlého odstavce, má vůči kupujícímu právo na úhradu nákladů účelně vynaložených se zrušenou kupní smlouvou (zejména náklady na doručení zboží)

IV.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

REKLAMACE: reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku - zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě a zákonem na ochranu spotřebitele.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží. Stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na tyto vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

REKLAMAČNÍ LIST MUSÍ OBSAHOVAT: datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího Hilken s.r.o. v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahuje ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníků tohoto internetového obchodu : Veškerá Vaše osobní data, která od Vás získáme jsou informace, které slouží k identifikaci a autorizaci kupujícího a jsou používána k vlastní realizaci Vaší objednávky, případně ke komunikaci s Vámi.

Registrační data obsahují zejména jméno a příjmení, dodací adresu, telefon a email.

Informace o Vašich objednávkách jsou shromažďovány po celou dobu Vašeho užívání objednávkového systému a slouží pro zjištění dodávky objednaného zboží, pro případnou reklamaci, nebo vrácení zboží.

Tyto informace nejsou poskytovány třetí osobě.

Veškerá osobní data jsou důvěrná.

Váš souhlas: Používáním internetového obchodu www.grandpapir.czprovozovaného firmou Hilken s.r.o. souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a vašich nákupech.

Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající je povinen přestat zpracovávat získané osobní údaje, pokud subjekt údajů písemně vysloví nesouhlas se zpracováváním svých dat.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Kurýrní služba DPD :  Zboží je doručováno na fakturační/kontaktní   adresu.

Doručení probíhá v pracovní dny.

+ 208,- Kč

Dobírka : za zboží zaplatíte při jeho převzetí doručovateli.

+ 40,- Kč

Převodem na náš účet:

Vaše zboží bude odesláno ihned po připsání příslušné částky na náš účet. ( Prosím, vyčkejte vždy na platební údaje.  Zašleme v co nejkratší době. )

·         ČSOB č.ú: 193721524/0300

 

Osobní odběr:   pobočka Plzeň, pobočka Praha. Platba na místě v hotovosti ( po dohodě ).

+ 25,- Kč 

Zvolením platby dobírkou, se kupující potvrzením objednávky zavazuje k převzetí dobírky a uhrazení příslušné částky. Pokud kupující zboží nepřevezme, je povinen uhradit náklady za poštovné prodávajícímu.

Dále je kupující povinen prohlédnout zásilku při jeho převzetí za přítomnosti doručovatele. Jsou-li zjištěny zjevné vady, za které se považují veškeré vady zjistitelné při převzetí zboží, a to zejména porušení obalu. Kupující je povinen vyhotovit spolu s doručovatelem doklad o porušení při dopravě zboží. Kupující je v tomto případě oprávněn nepřevzít toto zboží a poté ho obratem reklamovat u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je doložení dokladu o poškození způsobeném dopravou a podpis doručovatele. Dodržením těchto zásad předejdete komplikacím při reklamaci.

Položka vložena na seznam
Product added to compare.

Stránka Grandpapir.cz používá pouze cookies nezbytné k běhu aplikace.